Zoo In A Sentence

Short & Simple Example Sentence For Zoo | Zoo Sentence

 • Dat duurt zoo drie dagen.
 • Zoo gezegd, zoo gedaan.
 • Daar is kans dat het werkelijk zoo is.
 • Daarom oefent hij zoo sterke bekoring op den kunstenaar.
 • At the Zoo they were seen alone together.
 • De figuur van Christus heeft iets zoo zeer eenigs.
 • Hij begreep Christus, en werd zoo aan hem gelijk.
 • Zij behelzen zoo dikwijls kleine, maar wetenswaardige bijzonderheden!
 • Maar voor mij en mijns gelijken gaat het niet zoo gemakkelijk.
 • Deze allen zijn voorbijgegaan, deze allen en zoo vele anderen nog.
 • Men wordt brahmaan geboren, zoo als men bij ons baron of graaf geboren wordt.
 • Het panorama, dat wij aanschouwen, is wel zoo schoon als dat van den Hootond.

How To Use Zoo In A Sentence?

 • De beantwoording van deze vraag is zoo eenvoudig niet als misschien menigeen denkt.
 • Maar tegenwoordig is zulk een aanblik zeldzaam, nu er zoo weinig geboorten plaats hebben.
 • Niets is in zoo slechten toestand als de sanitaire inrichtingen in een Engelsche gevangenis.
 • Zoo fijn, zoo natuurlijk, zoo meesterlijk had zijn broeder het kleine vliegje voorgesteld.
 • De kavalerie telt niet meer dan honderd manschappen, voldoende voor een zoo bergachtig land.
 • In dit punt zoo goed als in alle andere zijn philanthropen en menschen van dat slag in den dool.
 • Dat waren weer reigers, zwevend, alsof ze zoo juist uit het woud waren komen aanvliegen.
 • Maar Christus alleen kon beide zeggen en zoo het leven volmaakt voor ons samenvatten.
 • Dit zien de wervers wel in, en daarom stoken ze zoo dikwijls de vuurtjes, die wanorde stichten.
 • Zeer waarschijnlijk toch vindt men in geen ander land der wereld zooveel tempels in zoo kort bestek bij elkaar.
 • Aardbevingen, die sommige streken zoo dikwijls teisteren, zijn gelukkiglijk in ons vaderland een zeldzaam verschijnsel.
 • De stijl dezer in later tijd gebouwde kapel is echter in verre na zoo onberispelijk niet als die der hoofdkerk zelve.
 • He made himself acquainted with the animals in the zoo there, and promised himself to go to the other zoo in the Bronx before the end of the week.
 • I know we looked at them as the bears in the Zoo might be expected to greet a new companion, but we soon settled down.
 • Engeland om zelf het eerst mij de tijding te brengen van een zoo onherstelbaar, zoo onvergoedbaar verlies.
 • Het is onnoodig te zeggen dat na een dusdanige behandeling van een week of zoo het geneesmiddel volstrekt geen uitwerking meer heeft.
 • Eens in de zes weken of zoo gaat de sleutel in het slot van iemands celdeur over, en de geestelijke komt binnen.
 • Nochtans zal de weg ons niet lang schijnen, omdat de streek overal zoo schoon, zoo schilderachtig is.
 • De metaphysische bespiegelingen, over wier diepzinnigheid de europeesche geleerden zich zoo verbaasd hebben, waren overigens alles behalve nieuw.
 • Ongelukkig genoeg, werd de studie der indische monumenten tot dusver door de europeesche geleerden zoo goed als geheel verwaarloosd.
 • Het werk is eenvoudig en gemakkelijk; men kan er net zoo heerlijk bij droomen als bij het naaien en breien.
 • Mij is geen ander land bekend, waar, naar verhouding, het getal der tempels en der priesters zoo groot is.
 • Zakelijk en kalm had de twist kunnen worden beslist, als de heer Fusil niet zoo tactloos was opgetreden.
 • De woonhuizen zijn eenvoudig daken, zoo goed als zonder zijwanden, maar meestal met een voor- en achterwand van bamboe.

Definition of Zoo

A park where live animals are exhibited. | (figuratively) Any place that is wild, crowded, or chaotic. | (US, military, slang) The jungle.
On this page we are showing correct ways to write :

Zoo in a sentence

Zoo sentence

sentence with Zoo

Zoo used in a sentence

Zoo make sentence

make sentence with Zoo

make sentence of Zoo

Zoo sentence in english